info@jerrysartaramastores.com | +66 45213698

Month: April 2022

ศิลปะไทย

มาดูวิวัฒนาการของศิลปะไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี แม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นๆ หลายประเทศแต่ก็ได้พัฒนารูปแบบ จนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่มีความแตกต่างไปจากชาติตะวันตก เช่น ศิลปะไทยจะดัดแปลงธรรมชาติไปตามคตินิยม จัดเป็นศิลปะแบบ อุดมคติ Idealistic Art หรือศิลปะไทยประเพณี ที่คิดสร้างสรรค์รูปแบบจากปรัชญา เช่น ความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรกและกำหนดแบบแผนขึ้นที่เรียกว่าแบบครู เช่น มนุษย์ เทพ เทวดา สัตว์ หรือแม้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นแบบที่กำหนดขึ้นเอง เป็นต้น ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ที่มาของศิลปะไทย วันนี้เรามาดูด้วยกันเลย วิวัฒนาการของศิลปะไทย...

Recent Comments